Názov projektu: Vzdelávaním k vyššej kvalite zamestnancov

Kód projektu: 312011G490

Prijímateľ: „KRK“

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Trvanie projektu: 20 mesiacov (07.2018 – 02.2020)

Výška NFP: 188 404,00 €

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

 

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.

 

Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja

 • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
 • Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

 

Popis cieľovej skupiny

 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • zamestnanci

Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. V rámci Aktivity 3 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

 

Predmet podpory nenávratného finančného prostriedku

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Zoznam a popis hlavných aktivít projektu:

 

Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých.

 • Je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania.

 

Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých

 • Je zameraná na ďalšie vzdelávanie dospelých, cieľovej skupiny projektu žiadateľom, v oblastiach:
  • Právna gramotnosť,
  • Komunikácia,
  • Digitálne zručnosti pre pracovné prostredie.

 

Aktivita 3 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi

Je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce.